วัสดุสิ้นเปลือง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Pratana_Kachantorn

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ple-flowchart

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุ ของงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

     1.1 วัสดุต้องเป็นของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นของแท้จากผู้ผลิต

      1.2 หากมีการชำรุดบกพร่องเสียหายหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน TOR ให้ผู้ขายเปลี่ยนพัสดุใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

      1.3 ในการตรวจรับพัสดุ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามสเป็คที่กำหนดทุกรายการ จึงจะถือว่าผ่านการตรวจรับ

1

2. เมื่อตรวจพบว่ารายการวัสดุรายการใดมีจำนวนคงเหลือน้อยกว่า 30 % ของจำนวนที่กำหนด ให้เพิ่มในรายการวัสดุที่ต้องจัดซื้อเพิ่ม

 

2

3

4

5

3. รวบรวมรายการวัสดุที่สำรวจทั้งหมด จัดทำเป็นใบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ

4. ติดต่อร้านค้า เพื่อขอใบเสนอราคา อย่างน้อย 1-2 ร้าน ตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมจัดทำใบเปรียบเทียบราคา และราคากลาง

5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสิ้นเปลือง เสนอผู้อำนวยการลงนาม ผ่านหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน และผ่านหัวหน้างานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยแนบ 1. ใบเสนอราคาทั้งหมด 2.ใบเปรียบเทียบราคาและราคากลาง 3. ใบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ

6

6. ฝ่ายธุรการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบมหาวิทยาลัย

7. ตรวจรับวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้ทำการจัดซื้อ

หมายเหตุ  : การตรวจนับวัสดุในคลังมีความถึ่ในการทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน

Posted on Mon, 01/17/2022 - 11:43 by Pratana_Kachantorn

การตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผลิตสำเนาข้อสอบในคลังวัสดุ

งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีหน้าที่ผลิตสำเนาข้อสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดังนั้นจึงจำเปฺ็นต้องจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ผลิตสำเนาข้อสอบ และการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการผลิตสำเนาข้อสอบในคลังวัสดุจะต้องทำเป็นประจำทุกเดือน เพราะงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองเพียงพอในการจัดทำข้อสอบตลอดทั้งปี

cover

Back to Top