การจัดกิจกรรม

Posted on Fri, 08/20/2021 - 10:18 by Pichaiyut_Suwi…

ผังงานและขั้นตอนปฎิบัติงาน

ผังงาน(Flowchart)

1

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

กระบวนการทำงาน ในกรณี ทีมีงบประมาณ แน่นอนแล้ว
1. วางแผนการทำงานโดยยึดตามแนวทางที่ได้วางแผน ไว้ก่อนหน้านี้
2. นัดประชุม ตามที่ได้วางแผนไว้
3. ติดต่อวิทยากร โดยใช้ช่องทาง ทางไลน์ เฟสบุ๊ค หรือโทรศัพท์
4  ประสานกับหน่วยงานที่ร่วมจัด เพื่อกำหนดวัน เวลา อีกครั้ง
5. เขียนโครงการ ซึ่งในโครงการจะบอกถึงรายละเอียด เช่น ชื่อโครงการ งบประมาณ วันเวลาที่จัด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม

1

6. ทำบันทึกถึงผอ ศูนย์บรรณสาร โดยผ่านหนังสือ ตามลำดับบังคับบัญชา ผ่านระบบ DOMs

1

7. เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว
8. ทำบันทึกข้อความ ยืมเงินจากฝ่ายบริหารทั่วไป ในระบบ DOMs
9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น
10. เมื่อถึงกำหนดวันจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสต หรืออื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้
11. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการจัดกิจกรรม สรุปค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเงิน
 

Back to Top