MARC21

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:27 by Kritsana_Satapong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรายการดรรชนีบทความวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AutoLib

index

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำดรรชนีบทความวารสารมีขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดังนี้

1. รับวารสารจากงานลงทะเบียน

index

2. คัดเลือกบทความเพื่อจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

3.  อ่าน วิเคราะห์ และกำหนดหัวเรื่อง   โดยใช้คู่มือกำหนดหัวเรื่องจาก ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย (Thai Subject Headings) เว็บไซต์  https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php

index

4. เข้าสู่  dashboard  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI AutoLib

index

5. เลือกวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

จะปรากฎหน้าจอ Worksheet  การลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร ซึ่งหน้าจอ Worksheet การลงรายการบรรณานุกรม
บทความวารสาร สามารถแบ่งหน้าจอการทางานออกเป็น 4 ส่วน

index

ส่วนแสดงข้อมูล  A : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร ประกอบด้วย
รายละเอียดเบื้องต้นของวารสาร  ได้แก่ BIB ID, ISSN, เชื่อเรื่อง และข้อมูลตัวเล่ม 

index

ส่วนแสดงข้อมูล  B : ส่วนแสดงเมนูสำหรับการลงรายการบรรณานุกรมดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

ส่วนแสดงข้อมูล C : ส่วนแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นการลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร  

index

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Suwat_Kertmanee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการยืม (Flow Chart) 

การยืม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การยืม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ WALAI AutoLib Ultimate สำหรับฟังก์ชั่น Circulation

1.เข้าสู่หน้า Dashboard อัตโนมัติของระบบห้องสมุด WALAI AutoLib

    

1

       

         - เลือกเมนู 'Circulation' และเลือกเมนูย่อย 'ยืม' ไปที่ 'ยืมปกติ'

21

        - หรือ เลือกที่ ไอคอนสัญลักษณ์รูปยืม

รูปที่ 3

 

2.รับบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อทำการอ่านเลขบาร์โค้ดรหัสสมาชิกในระเบียบสมาชิก

รูปที่ 4               รูปที่ 2.1

 

3.ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่จะยืมให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวและหน้าตากับรูปถ่ายในระบบ WALAI.

 

111

4.เมื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกว่าถูกต้อง ( ไม่มีค่าปรับสะสมเกินกำหนด/ไม่มีหนังสือค้างส่ง) รับตัวเล่มรายการหนังสือ (หนังสือ / วารสารล่วงเวลา) และให้ตรวจสอบตัวเล่มหนังสือแต่ละรายการว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกครั้ง และเป็นไปตามสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก

      รูปที่ 6

 

5.เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็ให้ทำการอ่านเลขบาร์โค้ดของรายการหนังสือประเภทนั้น ๆ (ซึ่งจะอยู่ที่ปกด้านหลัง)

     รูปที่ 7

 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในระบบ WALAI.  ทำการปั๊มวันกำหนดส่งบนใบกำหนดส่ง (ซึ่งจะอยู่ปกหลังด้านใน) ให้ถูกต้องตรงกับวันที่ปรากฎอยู่ในหน้าจอของระบบ

      4

           ประทับตราวันที่กำหนดส่ง (ตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท)

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:27 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการดำเนินการสร้าง Catrgory และ Tag Cloud

ผังงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

รวม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

1. เข้าเว็บ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตร รายละเอียดการดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรเข้าดูได้ที่ ผังงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

1.1

2. เข้าโปรแกรม Walai AutoLib เลือกเมนู Authority ConTrol เลือกเมนู Manage Category เพื่อสร้าง Category รายละเอียดการดำเนินการสร้าง Category เข้าดูได้ที่ ผังงานการสร้าง Category

1.2.1

3. เปิดเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อติด Tag Cloud รายละเอียดการติด Tag Cloud เข้าดูได้ที่ ผังงานการติด Tag Cloud     

1.3

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Rochana_Madla

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

rochaflowchart1

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Kanokwan_Krainukool

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C.

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับทรัพยากรสารสนเทศใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งติดบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 

    2.1 เข้าสู่หน้า Dashboard

เข้าระบบหน้า Cat

 

    2.2 เลือก "เมนู Cataloging"  และ เลือก "สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม"

เข้าระบบหน้า Cat

 

3. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล ว่าเป็นฉบับซ้ำซ้อนหรือไม่  โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายการชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  เลข ISBN เลขบาร์โค้ด หรือเลขระเบียนบรรณานุกรม (เลข bib.) ก็ได้

     3.1 ถ้าเป็นฉบับซ้ำซ้อน  เขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน

     3.2 ถ้าไม่เป็นฉบับซ้ำซ้อน ทำการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ L.C. กำหนดเลขผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ ซึ่งเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

เลือกช่องทางการสืบค้น  เช่น สืบค้นจาก "Barcode"

ช่องทางการสืบค้น

 

หน้าผลการสืบค้นจะแสดงหน้ารายการทรัพยากรสารสนเทศให้ กดปุ่มปิดหน้าต่าง เพื่อจะไปสู่หน้าระเบียนบรรณานุกรม

หน้ารายการทรัพยากร

 

เลือก "แก้ไขระเบียนบรรณานุกรม"

แก้ไขระเบียน

 

หน้าระเบียนบรรณานุกรมที่จะแก้ไขข้อมูล

ระเบียน

 

4. กรอก Tag 050 เลขเรียกหนังสือในระเบียนบรรณานุกรมตามแบบ MARC 21 และตามกฎของ AACR 2 ลงในฐานข้อมูล ซึ่งงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้บันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

    4.1 เพิ่ม tag 050 โดยการกดปุ่ม "Insert Tag"

เพิ่ม 050

 

   4.2 เพิ่มข้อมูลใน  Tag 050 เลขเรียกหนังสือระบบ L.C. แล้ว กดปุ่ม "ตกลง"

Back to Top