ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Suwat_Kertmanee

ผังงานการยืม (Flow Chart) 

การยืม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การยืม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ WALAI AutoLib Ultimate สำหรับฟังก์ชั่น Circulation

1.เข้าสู่หน้า Dashboard อัตโนมัติของระบบห้องสมุด WALAI AutoLib

    

1

       

         - เลือกเมนู 'Circulation' และเลือกเมนูย่อย 'ยืม' ไปที่ 'ยืมปกติ'

21

        - หรือ เลือกที่ ไอคอนสัญลักษณ์รูปยืม

รูปที่ 3

 

2.รับบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อทำการอ่านเลขบาร์โค้ดรหัสสมาชิกในระเบียบสมาชิก

รูปที่ 4               รูปที่ 2.1

 

3.ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่จะยืมให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวและหน้าตากับรูปถ่ายในระบบ WALAI.

 

111

4.เมื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกว่าถูกต้อง ( ไม่มีค่าปรับสะสมเกินกำหนด/ไม่มีหนังสือค้างส่ง) รับตัวเล่มรายการหนังสือ (หนังสือ / วารสารล่วงเวลา) และให้ตรวจสอบตัวเล่มหนังสือแต่ละรายการว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกครั้ง และเป็นไปตามสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก

      รูปที่ 6

 

5.เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็ให้ทำการอ่านเลขบาร์โค้ดของรายการหนังสือประเภทนั้น ๆ (ซึ่งจะอยู่ที่ปกด้านหลัง)

     รูปที่ 7

 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในระบบ WALAI.  ทำการปั๊มวันกำหนดส่งบนใบกำหนดส่ง (ซึ่งจะอยู่ปกหลังด้านใน) ให้ถูกต้องตรงกับวันที่ปรากฎอยู่ในหน้าจอของระบบ

      4

           ประทับตราวันที่กำหนดส่ง (ตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท)

รูปที่ 9          รูปที่ 10

7.ส่งตัวเล่มทรัพยากรตามจำนวนที่ผู้ใช้ต้องการยืมและแจ้งให้ผู้ใช้ตรวจทานความถูกต้องทุกครั้ง พร้อมกับแจ้งจำนวนรายการที่ยืมและวันกำหนดส่งเพื่อทบทวนกับผู้ใช้อีกครั้งหนึ่ง

    

 

ผังงานการคืน (Flow Chart) 

การคืน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การคืน)

1. เลือกเมนู 'Circulation' และเลือกเมนูย่อย 'คืน'

รูปที่ 4 การคืน

หรือ เลือกที่ ไอคอนสัญลักษณ์รูปคืน

รูปที่ 5 การคืน

 

2.รับตัวเล่มหนังสือรายการที่ผู้ใช้ได้ยืมไป ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของหนังสือแต่ละรายการว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเหมือนกับตอนที่ทำการยืมหรือไม่ โดยหากไม่สมบูรณ์ เช่น หน้าขาดหาย หนังสือสกปรกมีรอยขีดเขียน หนังสือเปียกน้ำ จนไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งผู้ใช้เพื่อดำเนินการตามระเบียบการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รูปที่ 1 การคืน รูปที่ 2 การคืน 

3.เมื่อตัวเล่มหนังสือรายการนั้น ๆ สมบูรณ์เรียบร้อย ก็ให้ทำการอ่านเลขบาร์โค้ดของรายการหนังสือประเภทนั้น ๆ (ซึ่งจะอยู่ที่ปกด้านหลัง)

       รูปที่ 3 การคืน

 

3.หากหนังสือมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ให้แจ้งผู้ใช้เพื่อดำเนินการชำระค่าปรับ ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อคำนวณค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

 

4.เมื่อทำการคืนเรียบร้อย ก็แจ้งผู้ใช้ทุกครั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้องจากหน้าจอในระบบ

     5

 

 

 

 

 

 

Back to Top