เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:54 by Suwat_Kertmanee

เงื่อนไข  

     การให้ยืมหนังสือแต่ละรายการออกนอกห้องสมุดได้จะต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ.2554  อาทิเช่น

1. หนังสือรายการนั้นต้องไม่อยู่ในสถานะเป็นหนังสือห้ามยืมออกนอกห้องสมุด เช่น หนังสืออ้างอิง, หนังสือที่ให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเท่านั้น, หนังสือที่อยู่ใน Collection พิเศษ เป็นต้น

2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีสถานะโดนบล็อกด้วยระบบ เช่น มีค่าปรับค้างจ่ายสะสมเกินกำหนดส่ง, ยืมหนังสือเกินจำนวนสิทธิที่พึงมี, มีรายการหนังสือค้างส่ง, รายการหนังสือที่ยืมมีคนจองผ่านระบบ เป็นต้น

3. การยืมหนังสือ สมาชิกจะต้องมายืมด้วยตนเองทุกครั้ง ส่วนการคืนจะฝากใครมาคืนแทนก็ได้

ข้อสังเกต

     สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาชิก ดังต่อไปนี้

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 10 วัน
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท / ป.เอก), และพนักงาน บุคลากร

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา ยืมได้ 15 รายการ นาน 30 วัน
 • วิทยานิพนธ์, นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 15 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

      อาจารย์ / ผู้บริหาร

 • หนังสือทั่วไป ยืมได้ 30 รายการ นาน 1 ภาคการศึกษา
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น 30 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD/ ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

     สมาชิกสมทบ (พนักงานเกษียณอายุ, ศิษย์เก่า)

 • หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 7 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 2 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ไม่อนุญาตให้ยืม

ข้อควรระวัง

     เมื่อเริ่มทำการยืมทุกครั้ง ควรตรวจสอบตัวตนของสมาชิกผู้ที่จะยืมว่าตรงตามข้อมูลในระบบหรือไม่ เช่น ไม่นำบัตรของผู้อื่นมาทำการยืม

Back to Top