ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 15:01 by Suwat_Kertmanee

1

ชื่อ-สกุล            : นายสุวัฒน์  เกิดมณี

ตำแหน่ง            : บรรณารักษ์

สังกัด                : งานบริการผู้ใช้ 

ฝ่าย                  : ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์   : 075-673344

E-mail              : ksuwat@wu.ac.th

 

 

Back to Top