คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:59 by Suwat_Kertmanee

คำถาม :- สมาชิกแต่ละประเภทยืมหนังสือได้จำนวนเท่าใด?

คำตอบ :- 

     นักศึกษาปริญญาตรี

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 10 วัน
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน 

     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – เอก), พนักงาน บุคลากร

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา ยืมได้ 15 รายการ นาน 30 วัน
 • วิทยานิพนธ์, นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 15 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

     อาจารย์/ผู้บริหาร

 • หนังสือทั่วไป ยืมได้ 30 รายการ นาน 1 ภาคการศึกษา
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น 30 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD/ ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

     สมาชิกสมทบ (พนักงานเกษียณอายุ, ศิษย์เก่า)

 • หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 7 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 2 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ไม่อนุญาตให้ยืม

 

คำถาม :- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดทำการวันเวลาใดบ้าง?

คำตอบ :- 

      วัน เวลาให้บริการ  มีดังนี้

      ช่วงเปิดภาคการศึกษา

      จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
      เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

            และ

       ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค

       จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
       เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.


       วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

 

       ช่วงปิดภาคการศึกษา

       จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
       วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

 

คำถาม :- สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อได้จำนวนกี่ครั้ง?

คำตอบ :-

        หลังจากมายืมครั้งแรกแล้ว สมาชิกมีความต้องการใช้หนังสือต่อ ก็สามารถที่จะเข้าไปยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) ผ่านระบบ OPAC ได้เป็นจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน และหากต้องการยืมต่ออีกครั้งจะต้องนำตัวเล่มมาคืนต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการก่อนถึงจะมีสิทธิในการยืมต่อได้ดังเดิม 

         กรณีไม่สามารถยืมต่อด้วยตนเองในระบบ OPAC ได้มีเงื่อนไขดังนี้

         1. หนังสือที่ต้องการยืมต่อได้มีรายการจองจากผู้ใช้คนอื่น

         2. เข้าไปทำการยืมต่อในวันที่เกินกำหนดส่งของหนังสือรายการนั้น ๆ

         3. สมาชิกมีค่าปรับค้างจ่ายสะสมเกิน 50 บาท 

 

Back to Top