การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Suwat_Kertmanee

         งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการผู้ใช้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ด้วยเพราะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งงานนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้มาใช้ห้องสมุดมากขึ้นและหวนกลับมาใช้อีก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในทางอ้อมอีกด้านหนึ่ง

5

 

ระบุประเภทงาน
Back to Top