งานส่งเสริมการเรียนรู้

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:49 by Pichaiyut_Suwi…

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

          การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ช่วยให้ผู้ที่เรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ และเพื่อฝึกฝนให้บัณฑิต ที่เป็นคนดี และเก่ง

1

Posted on Thu, 05/12/2022 - 11:32 by Santat_Sarak

การแนะนำการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ

international

             คู่มือรวบรวมประโยคสนทนาโต้ตอบการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการผู้ปฏิบัติงานแทน ฝึกทักษะการสื่อสารเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลักไม่อยู่ สามารถแนะนำให้บริการได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจในการให้บริการ ผู้รับบริการพึงพอใจในการรับบริการ

keyword
Posted on Thu, 05/19/2022 - 14:08 by Navin_Nowvapong

การตกแต่งภาพ และลดขนาดภาพเพื่อนำไปใช้บน Internet ด้วยโปรแกรม Photoshop

การตกแต่งภาพและย่อขนาดของภาพเพื่อนำไปใช้งานบน internet ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นการช่วยทำให้งานผลิตสื่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ยิ่งขึ้น

head

Posted on Thu, 05/19/2022 - 14:22 by Santat_Sarak

การจองห้องฉายภาพยนตร์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

แนะนำวิธีการจองห้องฉายภาพยนตร์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เนื่องจากการให้บริการห้องฉายภาพยนตร์จะไม่รวมอยู่ในระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ดังเช่น ห้องระเบียงบรรณ และห้องบรรณปัญญา จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ให้บริการพิจารณาการเปิดใช้งานตามระเบียบการใช้ตามประเภทกลุ่มจองใช้งานและช่วงวันเวลาที่กำหนด จึงได้นำเครื่องมือ Google calendar มาปรับใช้เป็นตารางตรวจสอบสถานะห้องว่างและบันทึกวันเวลาขอใช้บริการเพื่อให้ตรวจสอบสถานะและจัดเก็บสถิติได้สะดวกยิ่งขึ้น

theaterbooked
Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Navin_Nowvapong

การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

         การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล บน platform ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น  และสนใจในบริการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น

d

 

Back to Top