retouch

Posted on Fri, 05/06/2022 - 18:47 by Nantaporn_Khan…

การตกแต่งภาพถ่ายบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

cover manual 65

                 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นหลักฐานทางราชการชนิดหนึ่ง มีรูปแบบที่กำหนดไว้ชัดเจนในพรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และภาพถ่ายก็คือส่วนหนึ่งของบัตร เป็นสิ่งยืนยันตัวตนบุคคลและสื่อถึงภาพลักษณ์องค์กร แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ทุกคนล้วนต้องการภาพถ่ายที่สวยงามดูดี ดังนั้นนอกจากจะมีหน้าที่ให้บริการถ่ายภาพแล้ว การตกแต่งภาพก็ถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

          ในคู่มือฯ ผู้จัดทำได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงที่ได้เป็นผู้ให้บริการ ลองผิดลองถูก มากบ้าง น้อยบ้าง ตกหล่นทำให้ต้องเสียเวลากลับมาแก้ไขบ้าง ประมวลออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานตกแต่งภาพ และเสมือนกับเป็น check list การตกแต่งภาพไปในตัว โดยจัดเรียงขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สวยงามส่งมอบแก่ผู้ขอรับบริการ โดยไม่ต้องเสียเวลากับความผิดพลาด หรือหลงลืม

Back to Top