การลงรายการ

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:19 by Nassara_Jampaklai

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline

cover_timeline

        อธิบายขั้นตอนและวิธีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุ (Archive) ในรูปแบบไทม์ไลน์เว็บแอปพลิเคชั่น (Timeline Web Application) บนพื้นฐานของการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เนื้อหาในเว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน เหตุการณ์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological order) และจัดเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (Category) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือส่งต่อความทรงจำกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Rochana_Madla

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

rochaflowchart1

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:27 by Kritsana_Satapong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรายการดรรชนีบทความวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AutoLib

index

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำดรรชนีบทความวารสารมีขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดังนี้

1. รับวารสารจากงานลงทะเบียน

index

2. คัดเลือกบทความเพื่อจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

3.  อ่าน วิเคราะห์ และกำหนดหัวเรื่อง   โดยใช้คู่มือกำหนดหัวเรื่องจาก ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย (Thai Subject Headings) เว็บไซต์  https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php

index

4. เข้าสู่  dashboard  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI AutoLib

index

5. เลือกวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

จะปรากฎหน้าจอ Worksheet  การลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร ซึ่งหน้าจอ Worksheet การลงรายการบรรณานุกรม
บทความวารสาร สามารถแบ่งหน้าจอการทางานออกเป็น 4 ส่วน

index

ส่วนแสดงข้อมูล  A : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร ประกอบด้วย
รายละเอียดเบื้องต้นของวารสาร  ได้แก่ BIB ID, ISSN, เชื่อเรื่อง และข้อมูลตัวเล่ม 

index

ส่วนแสดงข้อมูล  B : ส่วนแสดงเมนูสำหรับการลงรายการบรรณานุกรมดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

ส่วนแสดงข้อมูล C : ส่วนแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นการลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร  

index

Posted on Wed, 03/02/2022 - 10:26 by Kanokwan_Krainukool

การกำหนดหัวเรื่องและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ปกคู่มือ       

       อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของการกำหนดหัวเรื่องและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว

       

Back to Top