ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Rochana_Madla

ผังงานการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

rochaflowchart1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

 1. รับรายชื่อหนังสือใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2. เข้าสู่หน้า dashboard ระบบ WALAI AutoLib                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3. ตรวจสอบรายชื่อหนังสือในระบบ WALAI AutoLib หากสืบค้นพบว่าเป็นเล่มเดียวกันให้ เพิ่ม tag 856 (ดูข้อ 10)                                                                                                                                                                                                          3.1                                                                                                                                                                                   3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4. หากสืบค้นไม่พบ สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.1                                                                                                                                                                                     4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5. กรอก fixed field 008 ตำแหน่ง 23 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เลือก O Online = ทรัพยากรออนไลน์ คืออ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับ S Electronic = ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านได้คือหนังสือที่อยู่ในรูป CD-ROM, VCD, DVD (Understanding MARC Bibliographic Machine-Readable Cataloging, 2013)                                                   008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6. กรอก tag 050 ระบุ eb หลังปีที่พิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเป็น E-book สามารถเข้าใช้ ผ่าน URL                                                                                                   050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 7. กรอก tag 245 ระบุ $h ประเภทของสือ สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษใช้ $h[electronic resource] ภาษาไทยใช้ $h[หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] ให้ลงรายการหลัง $a, $n, และ $p ได้ แต่ต้องลง $h ก่อน $b เสมอ                                                                                                                                                                                                      245                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8. กรอก tag 300 ลักษณะทางกายภาพของตัวเล่ม ระบุว่าเป็นตัวเล่มออนไลน์ และแจ้งจำนวนหน้าในวงเล็บ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า 1 online resource และภาษาไทยใช้คำว่า 1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                      300                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 9. กรอก tag 655 ระบุคำสำคัญ เพื่อช่วยในการสืบค้น และรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่เดียวกัน สำหรับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Electronic books และภาษาไทยใช้คำว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                      655                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 10. กรอก tag 856 Electronic Location and Access รายการที่จำเป็นต้องมีเพื่อเข้าอ่านตัวเล่ม ประกอบด้วย 3 Subfield ควรใส่ข้อมูลให้ครบเนื่องจากมีผลกับรูปแบบแสดงผลหน้า OPAC ตามรายละเอียดดังนี้ $3 = Materials specified คำที่อธิบายถึง URL แสดงเป็นหัวข้อหน้า OPAC $u = Uniform Resource Identifier หรือ URL ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เชื่อมเข้าสู่ตัวเล่มเพื่ออ่านหนังสือ $z = Public note คำที่ใช้แสดงหน้า OPAC เพื่อคลิกเข้าสู่ URL หากไม่มี $z หน้า OPAC จะแสดง URL แทน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า $3online resource $zconnect to resource และภาษาไทยใช้คำว่า $3หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ $zอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                        856                                                                                                                                                                                      
 11. บันทึกระเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 12. ตรวจสอบ URL จากหน้า OPAC 

 

Back to Top