ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:21 by Rochana_Madla

 

rochanamadla  ชื่อ-สกุล : นางสาวรจนา หมาดหล้า

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

  สังกัด : งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

  ฝ่าย : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  เบอร์โทรศัพท์ : 075-673347

  e-mail : mrojjana@wu.ac.th

Back to Top