ภาคผนวก

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:14 by Rochana_Madla

คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือ MARC21 (MARC 21 Format for Bibliographic Datahttps://www.loc.gov/marc/bibliographic/
  2. คู่มือการจัดหมวดหมู่ LC (Library of Congress Classification) https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html
  3. Cutter-Sanborn number Online version http://cutternumber.com/
  4. Cutter-Sanborn number PDF version https://www.earth.sinica.edu.tw/webearth-library/files/CUTTER-SANBORN.pdf
  5. Library of Congress Subject Headings PDF Files https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html
  6. หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings) https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php
  7. MARC Code List for Countries https://www.loc.gov/marc/countries/
  8. MARC Code List for Languages https://www.loc.gov/marc/languages/
  9. แหล่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อภินันทนาการ https://archive.org/
  10. ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย                                                                                                                                                                                                                                                                cutter                                     
Back to Top