คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:15 by Rochana_Madla

คำถาม ข้อมูลการลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ข้อมูลจากส่วนใดของตัวเล่มบ้าง?

คำตอบ ข้อมูลหลักจาก ปกนอก ปกใน ใบรองปกหน้า หน้าชื่อเรื่อง หน้าหลังหน้าชื่อเรื่อง ใบรองปกหลัง ด้านในปกหลัง ปกหลัง


คำถาม ข้อแตกต่างของรูปแบบวัสดุ (Form of item) 008 ตำแหน่งที่ 23 ระหว่าง O กับ S ต่างกันอย่างไร?

คำตอบ รูปแบบวัสดุ  o Online = ทรัพยากรออนไลน์ / s Electronic = ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันตรง O อ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วน S ไม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านได้


คำถาม ตำแหน่งในการลงประเภทของสื่อ $h ในเขตข้อมูล 245 ให้ลงตำแหน่งใด?

คำตอบ เขตข้อมูลย่อย (Subfield) $h[electronic resource]  ให้ลงรายการหลัง $a, $n, และ $p ได้แต่ต้องลง $h ก่อน $b เสมอ


คำถาม ประเภทของสื่อ $h ในเขตข้อมูล 245 ใช้คำอธิบายว่าอย่างไร?

คำตอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษใช้ $h[electronic resource] / ภาษาไทยใช้ $h[หนังสืออิเล็กทรอนิกส์]


คำถาม เขตข้อมูล หรือ tag ที่จำเป็นต้องมีสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือเขตข้อมูลใดบ้าง?

คำตอบ การลงรายการ tag 856 จำเป็นต้องมีเสมอ เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านผ่าน URL ควรลงรายละเอียดให้ครบ ทั้ง 3 subfield ดังนี้ $3 คำค้นที่เกี่ยวข้องกับ URL  ถ้าไม่มีหน้า OPAC จะไม่มีหัวข้อแสดง $u ถ้าไม่มีไม่สามารถเข้าอ่านตัวเล่มได้ $z ถ้าไม่มี หน้า OPAC จะแสดง URL ซึ่งสั้น-ยาว ต่างกัน และผู้ใช้อาจไม่เข้าใจกรณีที่ URL ยาวเกินไป

Back to Top