ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:07 by Kraison_Kaewoudom

วิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารวิชาการห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกิจกรรมของสำนักวิชาเป็นหลัก โดยห้องประชุม 60 ที่นั่ง  อยู่ในอาคารวิชาการ 1 - 4 และอาคารวิชาการ 7-8  ตั้งอยู่บริเวณห้องแรกด้านหน้าของอาคาร ชั้น 1 โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะเก้าอี้ไมค์ชุดประชุม  และห้องประชุมจะบุด้วยวัสดุซับเสียงอย่างดีป้องกันเสียงก้องและเสียงสะท้อนรวมจากการใช้งานของอุปกรณ์  และมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และรวมถึงการบริการชุดประชุมทางไกลด้วยการทำเป็นระบบ Video Conferences และใช้งานผ่าน zoom meeting และแอฟพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  คู่มือนี้จะอธิบายการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 60 ที่นั่ง ของทุกอาคาร

1

 

Back to Top