การมอบหมายงาน

Posted on Fri, 04/29/2022 - 11:59 by Pichai_Poonsawat

โครงสร้างการบริหารจัดการ

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกำกับดูแลและมีคณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของศูนย์  และมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล  ให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562, 2562) 

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  3. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
  4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

โครงสร้างฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<

     ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาไปสู่ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization) โดยฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาแบ่งเป็น 5 งานดังนี้

     1. งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ทั้งในตารางและนอกตารางของทุกสำนักวิชา รวมทั้งการผลิตสำเนาข้อสอบในโครงการต่าง ๆ ให้บริการเผยแพร่ข้อสอบเก่าที่ได้รับการอนุญาตแล้ว รวมทั้งให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

     2. งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตบทเรียน ThaiMOOC บูรณาการการทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมผลิตเป็นบทเรียนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ให้บริการปรึกษาด้านการผลิตบทเรียนออนไลน์ลงในระบบ e-Learning  สร้างแบบทดสอบ ใน e-Testing ให้คำแนะนำการใช้ Application สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาระบบ ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบ WALAI AutoLib ในศูนย์บรรณสาร ฯ 

     3. งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เน้นให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์และถ่ายภาพนิ่ง รวมถึงให้บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาจัดทำคู่มือ หรือนำไปผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่โดยบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

     4. งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ สนับสนุนการออกแบบเพื่อการเรียนการสอน  เช่น การ์ตูนและภาพประกอบสื่อการเรียนการสอน สื่อบทเรียนอออนไลน์ ThaiMOOC  Infographic โปสเตอร์ ออกแบบนิทรรศการ กราฟิกในเว็บไซต์หรือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ

     5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการสนับสนุนควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อโสต ฯ เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน SmartClassroom  การประชุมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบระบบสื่อโสต ฯ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาอีกด้วย

 

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Thoranid_Harnchai

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะผู้บริหารมอบหมายภาระงาน งานประจำและงาน OKRs

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ 

การมอบหมายงาน

มอบหมายภาระงาน OKRs ให้กับบุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตาม OKRs ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  โดย OKRs ที่ได้รับจะครอบคลุมงานทั้งหมดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประชุมหัวหน้างานในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

ประชุมหัวหน้างานในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง OKRs และถ่ายทอดทำความเข้าใจกับบุคลากรในงานและการมอบหมายงานตามภารกิจที่ได้รับ

บันทึกข้อตกลงร่วมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรบันทึกข้อตกลงร่วม Job Agreement ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานประจำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ JOB 1 และกรณีงานประจำที่ต้องปฏิบัติไม่พอเพียงสามารถนำ OKRs ที่ได้รับมาเป็น JOB 2  ได้ กรณีที่งานประจำมีภาระงานตรงกับ OKRs ที่ได้รับสามารถนำ OKRs ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายมาเป็นงานประจำได้และทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน OKRs ของศูนย์บรรณสาร ฯ  อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 OKRs 

จัดทำ JOB AGREEMENT 

ตรวจสอบ JOB AGREEMENT

  •  หัวหน้างานตรวจสอบ JOB AGREEMENT

  •  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ JOB AGREEMENT

ผู้อำนวยการอนุมัติ JOB AGREEMENT

บุคลากรปฏิบัติงานตาม JOB AGREEMENT และบันทึกภาระงานประจำ

บุคลากรทุกคนต้องบันทึกการทำงานรายวัน การบันทึกภาระงานเป็นหน้าที่และเป็นคะแนนในการประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามการบันทึกภาระงานประจําวันของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

1.การเข้าสู่ระบบเปิดเบราวเซอร์แล้วกรอก URL http://e-jpas.wu.ac.th จะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (1)

Posted on Thu, 04/28/2022 - 14:54 by Pichai_Poonsawat

การมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

         คู่มือการมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นคู่มือการมอบหมายงานและติดตามการทำงานของนายช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้างานจะต้องมอบหมายการทำงาน ให้กับนายช่างเทคนิคทีปฏิบัติงานตามอาคารต่างๆ หรือเป็นการมอบหมายงาน ตามภาระกิจงานประจำ  งานยุทธศาสตร์ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน งานประจำปีตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

    http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/297362368_760389668576024_4642319135711595896_n.png

Back to Top