การมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

Posted on Thu, 04/28/2022 - 14:54 by Pichai_Poonsawat

         คู่มือการมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นคู่มือการมอบหมายงานและติดตามการทำงานของนายช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้างานจะต้องมอบหมายการทำงาน ให้กับนายช่างเทคนิคทีปฏิบัติงานตามอาคารต่างๆ หรือเป็นการมอบหมายงาน ตามภาระกิจงานประจำ  งานยุทธศาสตร์ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน งานประจำปีตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

    http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/297362368_760389668576024_4642319135711595896_n.png

Back to Top