ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 05/05/2022 - 10:24 by Pichai_Poonsawat

4

ชื่อ-สกุล : นายพิชัย  พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา

สังกัด : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : 73330

email : ppichai@wu.ac.th

Back to Top