คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Thu, 05/05/2022 - 10:23 by Pichai_Poonsawat

คำถามที่พบบ่อย FAQ


     1. ถาม    มีแนวทางอย่างไร ในการมอบหมายงาน


         ตอบ   1. ประเมินงานที่จะมอบหมาย

                   2. พิจรณาเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน

                   3. เตรียมการในการมอบหมายงาน


     2. ถาม    มีวิธีติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างไร


        ตอบ   ติดตามผลการทำงานเป็นระยะๆ ตรวจสอบความก้าวหน้าและความสำเร็จของงานอย่างต่อเนื่อง     
    3. ถาม    นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ มีช่างเทคนิคปฏิบัติงานหรือไม่


        ตอบ    มีช่างเทคนิคอยู่บริการ ตามตารางเวรประจำอาคารอยู่แล้ว   
    
 


Back to Top