เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Thu, 05/05/2022 - 10:22 by Pichai_Poonsawat

 เงื่อนไข

         1.ต้องกําหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ  และทรัพยากรตามความจําเป็นในการปฎิบัติงาน 

 ข้อสังเกต

         1.เลือกกคนให้เหมาะสมกับงานเพื่อประกันความสําเร็จ และลดความเสี่ยง ซึ่งคําที่คุ้นเคยกันคือ Put the right man to the right job นั่นเอง
        2. คํานึงถึงหลักการทํางานเป็นทีม งานที่มอบหมายบางงาน ต้องมีผู้ปฏิบัติร่วมกันหลายคนควรพิจารณาผู้ที่สามารถทํางานร่วมกันได้
        3. ควรติดตามและประเมินผลในการมอบหมายงาน เพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากผู้ได้รับมอบหมายงานมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือไม่มีความรับผิดชอบ


ข้อควรระวัง

      1. เมื่อมอบหมายงานแล้วไม่ควรสั่งงานเพิ่มจนเกินกำลัง หรือเปลียนแปลงงานจนเกิดความสับสน
      2. ต้องมอบหมายงานอย่างยุติธรรมและเสมอกันไม่เลือกทีรักมักที่ชัง
      3. ต้องสอบถามความเข้าใจของผู้รับมอบงาน ว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่
      

Back to Top