ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

Posted on Fri, 04/29/2022 - 16:22 by Pichai_Poonsawat

"ผังงาน (Flow Chart)"

                                                       http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Untitled%20Diagram%20%281%29_4.jpg

                                                 

                                                                      

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.    หัวหน้างาน  ได้รับมอบหมายนโยบายการทำงานหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เช่น รับมอบนโยบายการทำงานทางเอกสารอเลคทรอนิกส์ หรือเอกสารอื่นๆ จากการเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ การเข้าร่วมประชุม การมอบหมายด้วยวาจา
2.    หัวหน้างาน  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ทีได้รับมอบหมาย จำแนกออกมาเป็นภาระงานในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ เช่น 1. ภาระงานประจำ(Routine) 2. งานตามแผนประจำปี 3. งานตามแผนยุทธศาสตร์(Strategy) มหาวิทยาลัย 4. งานเฉพาะกิจเร่งด่วน 5.งานที่ต้องการให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ(Upskill)
3.    หัวหน้างาน  กำหนดแผนงาน วางแผนการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย แยกภาระงานออกเป็น 5 งาน 
3.1    กำหนดช่วงเวลาในการทำงาน เช่นไตรมาส ปีการศึกษา รายเดือน รายสัปดาห์
3.2    กำหนดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณ  ทำเรื่องขอตั้งงบประมาณในการทำงาน
3.3    วางแผนการใช้งานในด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ การเตรียมวัสอุปกรณ์รองรับการใช้งาน
3.4    กำหนดบุคลากร จัดทีมการทำงาน แบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงาน ขอบเขตงานทีรับผิดชอบ การประสานงาน และผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงาน
4.    หัวหน้างาน  ประชุมชี้แจ้งมอบหมายงาน ประชุมชี้แจ้งมอบหมายงาน ให้ผู้ปฎิบัติงานได้รับทราบวัตุประสงค์ในการทำงาน ทำความเข้าใจในรายละเอียดเนื้องานทุกขั้นตอน การมอบหมายงาน มอบหมายในที่ประชุม มอบหมายงานในเอกสารอิเลคทรอนิกส์ มอบหมายงานเป็นเอกสารทีเป็นลายลักอักษร หรืออาจมอบหมายงานด้วยวาจาตามความเหมาะสม
5.    ผู้ปฎิบัติงาน  เตรียมการทำงาน ผู้ทีได้รับมอบหมายงานต้องเตรียมการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สถานที่ นัดวัน เวลากับบุคลากรที่จะต้องทำงานร่วมด้วย เช่นผู้ประสานงานหลัก หากผู้ปฏิบัติงานมีข้อสงสัยในการทำงาน หรือมีการเปลียนแปลงแผนการทำงาน ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น
6.    ผู้ปฎิบัติงาน  การลงมือปฎิบัติงานผู้ปฎิบัติงานสามารถปฎิบัติงานตามแผนการที่ไดรับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  หรือตามทีได้ซักซ้อมทำความเข้ากันมาแล้ว หากมีอุปสรรคปัญหาในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถประสานร้องขอความช่วยเหลือไปยังหัวหน้างาน
7.    หัวหน้างาน  ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสอบถามด้วยวาจา หรือลงตรวจสอบหน้างานบ้างเป็นระยะๆ จะได้ทราบปัญหาและสาเหตุในการทำงาน หรือรายงานผลการทำงานเป็นเอกสารทางการตามความเหมาะสมของแต่ละงาน
8.    ผู้ปฎิบัติงาน รายงานสรุปผลการทำงาน อุปสรรคปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แนวทางการแก้ไขครั้งต่อไป
9.    หัวหน้างานและผู้ปฎิบัติงาน ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร ค่าใช้จ่ายงบประมาณการทำงาน แลกเปลียนความคิดเห็นในการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน 

 

   เอกสารแนบ

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3.png

         http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.png                

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.png                     

สรุปและประเมินผลการทำงาน

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_0.png    

Back to Top