การส่งข้อสอบ

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:41 by Busara_Meekaew

การรายงานผลการส่งข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรายงานผลการส่งข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำทุกภาคการศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการรายงานผลนำมาจากการส่งข้อสอบแต่ภาคการศึกษาของแต่ละสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะคำนวณการส่งข้อสอบทุกรายวิชาที่มีการสอบในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะจัดส่งให้ทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นในทางทิศทางเดียวกัน

cover

Back to Top