งานเลขานุการและการจัดประชุม

Posted on Tue, 04/26/2022 - 10:42 by Patcharin_Pawikanon

คู่มือการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    มุ่งพัฒนาบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีทรัพยากรสารสนเทศ มีสื่อการศึกษา และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม มีทักษะและประสบการณ์ ทำให้เกิดความมั่นใจก่อนการปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

Posted on Mon, 03/28/2022 - 13:49 by Ketsamaporn_To…

คู่มือการจัดกิจกรรมอบรม

      หนึ่งในภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการคือการจัดการอบรม หรือการประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงานมาจากผู้บริหาร หรืออยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของฝ่าย แต่ในการจัดการอบรม และจัดการประชุมจะมีขั้นตอนรายละเอียดการทำงานปลีกย่อยที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนจะเขียนเพิ่มเติมอีก 1 คู่มือแยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานแทนเกิดความสับสน สำหรับในคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดอบรมเท่านั้น

cover

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:20 by Patcharin_Pawikanon

การเสนอเอกสารผู้บริหารผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

         การเสนอเอกสารผู้บริหารผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  คือการเสนอเอกสารผู้บริหารที่ผ่านการดำเนินการชั้นต้นเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบและลงชื่อ โดยดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งเอกสาร

cover

Back to Top