คู่มือการจัดกิจกรรมอบรม

Posted on Mon, 03/28/2022 - 13:49 by Ketsamaporn_To…

      หนึ่งในภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการคือการจัดการอบรม หรือการประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงานมาจากผู้บริหาร หรืออยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของฝ่าย แต่ในการจัดการอบรม และจัดการประชุมจะมีขั้นตอนรายละเอียดการทำงานปลีกย่อยที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนจะเขียนเพิ่มเติมอีก 1 คู่มือแยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานแทนเกิดความสับสน สำหรับในคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดอบรมเท่านั้น

cover

Back to Top