ซื้อหนังสือภาษาไทย

Posted on Wed, 02/09/2022 - 11:40 by Boonpen_Chootong

การจัดซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปกบุญเพ็ญ

อธิบายขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จัดซื้อโดย งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Back to Top