อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองใช้ห้องประชุมศรีธรรมราช

โดยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th เลือกดู ตารางการใช้ห้อง

เลือกห้อง AD3401 :  ห้องประชุมศรีธรรมราช (266ที่นั่ง) เพื่อตรวจสอบรายการจอง

หมายเหตุ : กรณีตารางจองห้องไม่ขึ้นหรือติดปัญหาต่างๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาได้ที่ 0755473106-8

2. เปิดสวิตช์ไฟส่องสว่างในห้องทุกตัว และเปิดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ในห้องควบคุม ห้องควบคุมจะอยู่ด้านหลังห้องประชุม

3. เปิดระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม

3.1 เปิดเบรคเกอร์ ที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ให้อยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง (ตู้ CONTROL)

3.2 เปิดเครื่องสํารองไฟ ที่วางอยู่ข้างตู้ CONTROL โดยกดปุ่ม ON ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อย จนเครื่องทำงานโดยสังเกตจากตัวเลข 220Vac ปรากฎที่หน้าจอ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Wirat_Chimsud

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Basic อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รูป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     1. ตรวจสอบการจองห้องเรียนจาก เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th แล้วกดเลือก รวม Link หลังจากนั้นให้เลือก

ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม  ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บริการการศึกษา

       รูป    

      รูป 

     รูป

     2. เปิดเบรคเกอร์ตู้ควบคุม ที่อยู่ด้านหน้าห้องเรียนเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ให้อยู่ในสถานะ ON โดยสังเกตจากไฟแสดงสถานะในตู้ควบคุมจะเป็นสีน้ำเงินและพัดลมระบายอากาศด้านบนตู้ควบคุมจะทำงาน

      รูป     รูป     รูป

     3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้องไปกดสวิตช์ ไฟสถานะจะติดสว่างเป็นสีขาวหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดสว่างพร้อมทำงาน หากไฟสถานะไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมที่จะทำงาน ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องและสายสัญญาณที่ต่อเข้าเครื่อง

      รูป   รูป    รูป

     4. เปิดเครื่องฉายภาพสามมิติ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้อง โดยกดปุ่มสีแดงค้างไว้ 3 วินาที สังเกตไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเครื่องทำงานปกติ 

         รูป     รูป

       5. เปิดเครื่องฉายภาพ โดยการกดปุ่ม ON ที่อยู่บนโต๊ะหน้าห้อง ไฟสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว สังเกตตรงเครื่องฉายภาพ ที่ติดตั้งอยู่บนฝ้าบริเวณตรงกลางห้องจะมีแสงสว่างออกมา หากไม่มีแสงสว่างออกมาแสดงว่าเครื่องไม่ทำงานให้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:31 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

flowchart2

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

 

ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

001

 

002

 

023

 

003

 

 

ขันตอนการเปิดการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

005

 

006

 

007

 

008009010

 

011012013

 

014014015

 

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:56 by Benja_Puripongsatorn

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง ณ โถงกลางอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีลักษณะเป็นลานว่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเวทียกระดับด้านหน้า สามารถรองรับ การประชุม การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน  ได้เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หน้าปก

Back to Top