การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:56 by Benja_Puripongsatorn

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง ณ โถงกลางอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีลักษณะเป็นลานว่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเวทียกระดับด้านหน้า สามารถรองรับ การประชุม การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน  ได้เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หน้าปก

Back to Top