งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

Posted on Wed, 01/12/2022 - 20:39 by Rochana_Madla

การสร้าง Category หนังสือ มคอ.3 ในระบบ WALAI AutoLib

rochana

        หนังสือที่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานั้นมีจำนวนมากกว่า 200,000 เล่ม หากผู้ใช้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาหนังสือ จะทำให้เสียเวลา และต้องทำความเข้าใจกับระบบการสืบค้น เทคนิคการสืบค้น การใช้คำค้น หากต้องการให้การค้นหาหนังสือเป็นเรื่องที่ง่าย และได้รับหนังสือตรงตามความต้องการ การสร้าง Category หนังสือ มคอ.3 ในระบบ WALAI AutoLib ช่วยลดปัญหาการสืบค้น เป็นการรวบรวมหนังสือหรือตำราหลักและหนังสืออ่านเพิ่มเติมตาม มคอ.3 ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้แล้วยังรวมเอาหนังสือที่เกี่ยวโยงกันเข้าไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้ "ลดเวลา หาง่าย ได้รับตรงตามความต้องการ"

Posted on Wed, 03/02/2022 - 10:26 by Kanokwan_Krainukool

การกำหนดหัวเรื่องและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ปกคู่มือ       

       อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของการกำหนดหัวเรื่องและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว

       

Posted on Mon, 03/07/2022 - 10:12 by Sujittra_Makmoak

การจัดทำสันหนังสือ

ภาพ

การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่ง และพิจารณาหุ้มปก เป็นการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรเพื่อการไห้บริการทรัพยากรสารสนเทศของตัวเล่มที่สมบูรณ์ ต้องมีการเตรียมตัวเล่มไห้ถูกต้องตามระบบ มีการทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่งและอื่นๆ เพื่อไห้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำสัน ติดสัน และติดใบกำหนดส่ง ให้กลับมีสภาพพร้อมใช้งาน

 

Posted on Wed, 12/21/2022 - 13:16 by Rochana_Madla

การส่งผลงานเข้าตรวจคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin

โปรแกรม Turnitin เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในการตรวจสอบความซ้ำของผลงาน การตรวจสอบการคัดลอกผลงานในปัจจุบันมีความจำเป็น บทความตีพิมพ์แพร่หลายในปัจจุบัน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:12 by Aporn_Chaisuwan

การตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงานการตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของสารสนเทศที่นำมาแสดงในผลงานวิชาการ ทั้งวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ โครงงาน และปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแสดงถึงการแสดงเจตจำนงค์ในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น 

1

 

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:04 by Rochana_Madla

การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

            การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม  เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออธิบายลักษณะและเนื้อหาของสารสนเทศ อันจะเป็นช่องทางการเข้าถึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตรงตามความต้องการ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปด้วย ในคู่มือนี้อธิบายรายละเอึยดการลงรายการลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้สะดวก รวดเร็ว และทราบว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอแสดงผล รวมถึงสามารถเข้าอ่านฉบับเต็มของตัวเล่มได้

รจนา

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:09 by Khanitta_Jitlang

การสร้าง Category และ Tag Cloud เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       การสร้าง Category และ Tag Cloud เป็นการจัดกลุ่มทรัพยากรประเภทหนังสือให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้ หรือสืบค้น โดยการสร้าง Category ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มทรัพยากรด้วยชื่อหลักสูตรและรายวิชา และการติด Tag Cloud ด้วยรหัสรายวิชาของแต่ละหลักสูตร

1

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:10 by Kanokwan_Krainukool

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C.

         การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C. เป็นการจัดระบบสำหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งเนื้อหาตามระบบการจัดหมวดหมู่ที่นำมาใช้ เน้นทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดหมู่ A-P  อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงานตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเลขเรียกหนังสือในฐานข้อมูล ดำเนินการจัดหมวดหมู่และกำหนดเลขผู้แต่ง กรอกข้อมูล Tag 050  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน

cover

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:09 by Sujittra_Makmoak

การซ่อมแซมและบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ

              การซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานที่จัดทำเพิ่มความแข็งแรงทนทานของหนังสือที่ชำรุดจากการใช้งาน และเพื่อให้ตัวเล่มมีความสมบูรณ์และยืดอายุการใช้งาน การซ่อมแซมมีวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการดำเนินงานซึ่งจะพิจารณาตามสภาพการชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ของตัวเล่ม เมื่อซ่อมแซมแล้วจะนำกลับมาใช้ใหม่อย่างสมบูรณ์ คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการซ่อมแซมหนังสือให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อีก

1

Back to Top