การใช้ห้องเรียน

Posted on Mon, 05/23/2022 - 15:54 by Nattapol_Jantana

การใช้งานห้องเรียนพาโนรามา อาคารเรียนรวม6(ST)

รูป 1   บอกรายละเอียดของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และวิธีการใช้งานของห้องเรียนพาโนรามา อาคารเรียนรวม6(ST)

Back to Top