อาคารเรียนรวม 6

Posted on Tue, 05/24/2022 - 12:37 by Mesa_Sintobtong

เงื่อนไข/ข้อสังเกตุ/ข้อควรระวัง

เงื่อนไข

1. ผู้ใช้งานต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องจากต้องมีรหัสเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ iOS เช่นโทรศัพท์ iPhone, iPad, Mac Book

3. ผู้ใช้งานต้องอัพเดทซอร์ฟแวร์ของระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การใช้งานราบรื่น

 

ข้อสังเกตุ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง Apple TV

Apple TV Remote

แอปเปิลทีวี17

มุมมองด้านหน้าของเครื่อง Apple TV 4K

แอปเปิลทีวี18

มุมมองด้านหลังของเครื่อง Apple TV 4K

แอปเปิลทีวี19

ข้อควรระวัง

ไฟสถานะที่ด้านหน้าของ Apple TV จะเป็นตัวระบุข้อมูลต่อไปนี้ :

ถ้า Apple TV

ไฟแสดงสถานะ

เปิดอยู่

สว่างขึ้น

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:26 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

Flow chart Apple TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือผู้ใช้ Apple TV คู่มือนี้อธิบาย tvOS 15.2 สำหรับ Apple TV 4K 

แอปเปิลทีวี1

ในการใช้ Apple TV คุณต้องมี 

1. อุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 9.1 ขึ้นไป หรือจากอุปกรณ์ iPadOS ที่ใช้ iPadOS 13 ขึ้นไปได้

1.1 โทรศัพท์ iPhone 

แอปเปิลทีวี2

1.2 iPad

แอปเปิลทีวี3

1.3 Mac Book

แอปเปิลทีวี4

2. เข้าถึงเครือข่ายไร้สาย 802.11 (การสตรีมแบบไร้สายต้องใช้ 802.11a, g, n หรือ ac)หรือเครือข่าย Ethernet ของห้องเรียน

แอปเปิลทีวี5

3. เลือกช่องสัญญาณ Apple TV ที่ปุ่มกดแผงควบคุมบนโต๊ะบรรยาย 

แอปเปิลทีวี6

4. ใช้รีโมท Apple TV กดที่ปุ่มเปิด 3 วินาที ชี้ไปที่เครื่อง Apple TV ซึ่งติดตั้งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์

แอปเปิลทีวี7

5. ไฟแสดงการทำงานสีขาว จะสว่างขึ้นที่หน้าเครื่อง Apple TV

แอปเปิลทีวี8

6. ภาพจาก Apple TV จะปรากฏบนจอรับภาพ

Posted on Tue, 05/24/2022 - 09:50 by Mesa_Sintobtong

การใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6

        คู่มือการใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ในระบบ I OS ของผู้ที่มาใช้บริการห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เพื่อนำเสนองาน หรือถ่ายทอดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไอโฟน ไอแพด สำหรับใช้ในการเรียน การสอน แก่อาจารย์ นักศึกษา นายช่างเทคนิคที่ประจำงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้ราบรื่น

ป้ายชื่อเรื่อง

Back to Top