ข้อสอบ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Busara_Meekaew

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/flow-chart-busara.png

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำตารางกำหนดส่งข้อสอบในโปรแกรม Microsoft Excel

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg


2. ตรวจสอบตารางสอบจากเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/registrar/home.asp 

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/5be62a42215148b6a3f1e5ca1117af44-0001%20%281%29.jpg


3. นำข้อมูลตารางสอบจากศูนย์บริการศึกษามาใส่ในตารางจัดทำข้อสอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

     3.1 คัดลอกรายวิชาจัดสอบในตารางทั้งหมดทำในโปรแกรม Microsoft Excel

     3.2 จัดรูปแบบ สีและขนาดตัวอักษร เส้นตาราง สีพื้นหลัง

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/011_0.jpg


4. ตรวจสอบรายวิชาที่เรียนร่วมกัน

    4.1 เปิดเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา คลิกรายวิชาตามวัน/เวลา ในตารางสอบของศูนย์บริการการศึกษา

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA_page-0001.jpg

    4.2 รายวิชาเรียนรวมคัดลอกไปใส่ในตารางจัดทำข้อสอบในช่องเรียนรวมกับ ผู้จัดทำตารางสอบต้องคลิกทุกรายวิชาที่มีการสอบในแต่ภาคการศึกษา

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1_page-0001.jpg

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Somsak_Pratoomthong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรับข้อสอบใน "ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสาร"

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานรับแบบสำรวจข้อสอบและซองเอกสารต้นฉบับบรรจุข้อสอบจากเจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุมาในแบบสำรวจข้อสอบให้ครบถ้วน หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ หรือประสานกับอาจารย์เจ้าของข้อสอบให้ทำการแก้ไข โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
    2.1  ตรวจสอบความถูกต้องรหัสวิชา ชื่อวิชาและวิชาเรียนร่วม (เป็นรายวิชาที่มีหลายรหัสแต่ใช้ต้นฉบับข้อสอบชุดเดียวกัน)
    2.2  ตรวจสอบวันเวลาที่สอบ ภาคการศึกษา ลักษณะข้อสอบ (ตรวจจากตารางสอบของศูนย์บริการการศึกษา)
    2.3  ตรวจสอบประเภทของข้อสอบ (เลือกตอบ/อัตนัย) และรายละเอียดเกียวกับกระดาษคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการในการสอบ
           เพิ่มเติม เช่น กระดาษกราฟ เป็นต้น
    2.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นฉบับข้อสอบ
    2.5  ตรวจการลงนามของคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าหลักสูตร
    2.6  ตรวจสอบการลงนามของอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานหลักสูตร
    2.7  ตรวจสอบการลงนามของผู้ส่งข้อสอบ
    2.8  ลงนามในช่องผู้รับข้อสอบ (เพื่อตรวจสอบกรณีที่ข้อสอบเกิดความผิดพลาด)

แบบสำรวจ

     กรณีที่แบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบไม่ถูกต้อง  ส่งคืนผู้ขอใช้บริการ แจ้งรายละเอียดความผิดพลาดในการกรอกแบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบ เมื่อผู้ขอใช้บริการแก้ไขถูกต้องแล้ว ดำเนินการลงรับในระบบขอใช้บริการ ในขั้นตอนต่อไป

3. การลงรับในระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    3.1  ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ https://clm-ppo.wu.ac.th/  แล้วทำการ Login ด้วย User Account และ Password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
    3.2  คลิกปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ

3.1

 

    3.3  เลือกเมนู “ข้อสอบรับเข้า” เพื่อทำการรับลงทะเบียนรับข้อสอบ

3.3

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Loesak_Mutichun

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

 

fes-flow

 

ขั้นตอนปฎิบัติงาน

1.เก็บรวมรวมข้อสอบเก่าในแต่ละปีการศึกษา

2.คัดแยกข้อสอบตามที่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาระบุในใบปะหน้าข้อสอบ ดังนี้

     2.1 ทำลายข้อสอบ

     2.2 อนุญาตให้เผยแพร่

     2.3 ส่งข้อสอบคืนอาจารย์

1

3. เมื่อคัดแยกข้อสอบแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการดังนี้

     3.1 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบให้ทำลายข้อสอบ

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมัติทำลายข้อสอบ ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการทำลายข้อสอบ

     3.2 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบอนุญาตให้เผยแพร่

           1) ดำเนินการสแกนข้อสอบเป็น PDF file           

2

 

3

           2) ตกแต่งไฟล์ข้อสอบให้คมชัด

6

           3) ส่งมอบ file ข้อสอบให้ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

    3.3 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบขอข้อสอบคืน

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมติส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา

4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา รับทราบ ผ่านระบบ DOMS

Back to Top