ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Somsak_Pratoomthong

ผังงานการลงรับข้อสอบใน "ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสาร"

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานรับแบบสำรวจข้อสอบและซองเอกสารต้นฉบับบรรจุข้อสอบจากเจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุมาในแบบสำรวจข้อสอบให้ครบถ้วน หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ หรือประสานกับอาจารย์เจ้าของข้อสอบให้ทำการแก้ไข โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
    2.1  ตรวจสอบความถูกต้องรหัสวิชา ชื่อวิชาและวิชาเรียนร่วม (เป็นรายวิชาที่มีหลายรหัสแต่ใช้ต้นฉบับข้อสอบชุดเดียวกัน)
    2.2  ตรวจสอบวันเวลาที่สอบ ภาคการศึกษา ลักษณะข้อสอบ (ตรวจจากตารางสอบของศูนย์บริการการศึกษา)
    2.3  ตรวจสอบประเภทของข้อสอบ (เลือกตอบ/อัตนัย) และรายละเอียดเกียวกับกระดาษคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการในการสอบ
           เพิ่มเติม เช่น กระดาษกราฟ เป็นต้น
    2.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นฉบับข้อสอบ
    2.5  ตรวจการลงนามของคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าหลักสูตร
    2.6  ตรวจสอบการลงนามของอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานหลักสูตร
    2.7  ตรวจสอบการลงนามของผู้ส่งข้อสอบ
    2.8  ลงนามในช่องผู้รับข้อสอบ (เพื่อตรวจสอบกรณีที่ข้อสอบเกิดความผิดพลาด)

แบบสำรวจ

     กรณีที่แบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบไม่ถูกต้อง  ส่งคืนผู้ขอใช้บริการ แจ้งรายละเอียดความผิดพลาดในการกรอกแบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบ เมื่อผู้ขอใช้บริการแก้ไขถูกต้องแล้ว ดำเนินการลงรับในระบบขอใช้บริการ ในขั้นตอนต่อไป

3. การลงรับในระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    3.1  ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ https://clm-ppo.wu.ac.th/  แล้วทำการ Login ด้วย User Account และ Password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
    3.2  คลิกปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ

3.1

 

    3.3  เลือกเมนู “ข้อสอบรับเข้า” เพื่อทำการรับลงทะเบียนรับข้อสอบ

3.3

     3.4  เมนูข้อสอบรับเข้าจะแสดง เลขที่รับ รายการ เจ้าของงาน วันเวลาที่ส่ง สถานะข้อสอบเรียงตามลำดับ ให้ทำการเลือกเลขที่รับข้อสอบที่จะลงทะเบียนด้วยการเลือกที่ Tab เลขที่รับหรือการค้นหาเลขที่รับข้อสอบกรณีทีมีรายการเอกสารจำนวนหลายหน้า จากช่องค้นหาชื่อรายการก็ได้เช่นกัน โดยการป้อนเลขที่รับข้อสอบ, ชื่อรายวิชา, หรือชื่อเจ้าของงานชื่อ,นามสกุล, อย่างใดอย่างหนึ่ง (ภาษาอังกฤษตัวเล็ก-ตัวใหญ่มีผลต่อการค้นหา)
     3.5  กดปุ่ม Enter ในช่องค้นหาหรือคลิกที่รูป ค้นหา  เพื่อค้นหาระบบจะแสดงคำค้นที่ใกล้เคียงให้ (ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการในตาราง โดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ)
     3.6  เลือกรายชื่อที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม “รับ”   

   
3.4

4. การลงทะเบียนในแฟ้มรับข้อสอบ ทำการค้นหาวันเวลาที่สอบ รายวิชา จะปรากฎตามลำดับ ทำการลงทะเบียนและตรวจทานความถูกต้องอีกรอบ ระบุชื่อผู้ประสานงานการจัดทำข้อสอบให้ชัดเจน พร้อมเก็บเข้าตู้เก็บต้นฉบับข้อสอบ

ชื่อ

5. จัดเก็บต้นฉบับข้อสอบเข้าตู้เก็บข้อสอบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นจะระบุชื่อผู้ประสานงานการจัดทำข้อสอบ ให้เก็บต้นฉบับข้อสอบตามชื่อผู้รับผิดชอบ เพื่อรอการผลิตสำเนาข้อสอบในขั้นตอนต่อไป

ตู้เก็บต้นฉบับ

6. ล็อคกุญแจตู้เก็บต้นฉบับข้อสอบ และส่งมอบกุญแจให้กับหัวหน้างานรับผิดชอบตู้เก็บข้อสอบ
7. เสร็จสิ้น

Back to Top