เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Somsak_Pratoomthong

เงื่อนไข        

  1. ข้อสอบทุกวิชาที่ส่งมาผลิตสำเนาข้อสอบจะต้องทำการลงรับข้อสอบทุกวิชา เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบ
  2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ลงรับข้อสอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งเท่านั้น

ข้อสังเกต        

  1. ในการส่งข้อสอบมาผลิตสำเนาข้อสอบ จะต้องส่งเฉพาะต้นฉบับข้อสอบมีความสมบูรณ์ คมชัด เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ส่งข้อสอบเป็นไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย
  2. ตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบครบถ้วนเรียบร้อย ปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ
  3. ส่งข้อสอบอย่างน้อย 3 วัน ให้ทันเวลาและสะดวกในกระบวนการผลิต

ข้อควรระวัง   

  1. อาจารย์เจ้าของวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชาต้องส่งข้อสอบต้นฉบับสมบูรณ์ตัวจริงเท่านั้นไม่สามารถแนบไฟล์ผ่านระบบ   
  2. หลังจากตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบเรียบร้อย ให้ผู้ปฏิบัติงานปิดผนึกซองข้อสอบอีกครั้งด้วยเทปกาว และเซ็นต์ชื่อกำกับ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ
  3. ข้อสอบที่ส่งมาผลิตสำเนา จะต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Back to Top