ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:21 by Somsak_Pratoomthong
somsak ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สังกัด : งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 075-673304  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 73304, 74330
E-mail : prsomsak@wu.ac.th
Back to Top