Work Manual

Posted on Fri, 12/31/2021 - 14:59 by Chatchawan_Narkpan

คู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์

Chatchawan Cover3

        ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป การทำงานของระบบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบอิสระ (Content Management Framework: CMF)

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:19 by Nassara_Jampaklai

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline

cover_timeline

        อธิบายขั้นตอนและวิธีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุ (Archive) ในรูปแบบไทม์ไลน์เว็บแอปพลิเคชั่น (Timeline Web Application) บนพื้นฐานของการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เนื้อหาในเว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน เหตุการณ์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological order) และจัดเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (Category) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือส่งต่อความทรงจำกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

Posted on Mon, 05/09/2022 - 14:43 by Jarupan_Pruphetkaew

คู่มือการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ปฏิบัติงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการส่งเอกสารไปยังส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

oil

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:28 by Thantapat_Doungchan

คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปี

          คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงขั้นตอนให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป

cover
 

Posted on Mon, 03/07/2022 - 10:12 by Sujittra_Makmoak

การจัดทำสันหนังสือ

ภาพ

การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่ง และพิจารณาหุ้มปก เป็นการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรเพื่อการไห้บริการทรัพยากรสารสนเทศของตัวเล่มที่สมบูรณ์ ต้องมีการเตรียมตัวเล่มไห้ถูกต้องตามระบบ มีการทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่งและอื่นๆ เพื่อไห้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำสัน ติดสัน และติดใบกำหนดส่ง ให้กลับมีสภาพพร้อมใช้งาน

 

Posted on Mon, 03/28/2022 - 13:49 by Ketsamaporn_To…

คู่มือการจัดกิจกรรมอบรม

      หนึ่งในภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการคือการจัดการอบรม หรือการประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงานมาจากผู้บริหาร หรืออยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของฝ่าย แต่ในการจัดการอบรม และจัดการประชุมจะมีขั้นตอนรายละเอียดการทำงานปลีกย่อยที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนจะเขียนเพิ่มเติมอีก 1 คู่มือแยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานแทนเกิดความสับสน สำหรับในคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดอบรมเท่านั้น

cover

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:07 by Kraison_Kaewoudom

วิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารวิชาการห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกิจกรรมของสำนักวิชาเป็นหลัก โดยห้องประชุม 60 ที่นั่ง  อยู่ในอาคารวิชาการ 1 - 4 และอาคารวิชาการ 7-8  ตั้งอยู่บริเวณห้องแรกด้านหน้าของอาคาร ชั้น 1 โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะเก้าอี้ไมค์ชุดประชุม  และห้องประชุมจะบุด้วยวัสดุซับเสียงอย่างดีป้องกันเสียงก้องและเสียงสะท้อนรวมจากการใช้งานของอุปกรณ์  และมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และรวมถึงการบริการชุดประชุมทางไกลด้วยการทำเป็นระบบ Video Conferences และใช้งานผ่าน zoom meeting และแอฟพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  คู่มือนี้จะอธิบายการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 60 ที่นั่ง ของทุกอาคาร

1

 

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:40 by Sudtirak_Jaritngam

การใช้งานระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

รูปประกอบ

คู่มือการควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี บอกรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดปิดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ที่ใช้ในงานกิจกรรม งานประชุม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

Posted on Tue, 04/19/2022 - 08:54 by Anurak_Khongkit

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

         อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาดความจุ 48 ที่นั่ง ลักษณะโต๊ะประชุมแบบ Classroom ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรม สัมมนา คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ภาพระเบียงบรรณ 1

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:03 by Sompop_Iadsi

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020 หมายถึง การดราฟไฟล์ภาพกราฟิกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไฟล์ .ai เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น เกิดจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการทางคณิตศาสตร์ ข้อดีของการดราฟรูป Ai ก็คือ ภาพจะไม่แตกเมื่อเราขยายภาพ ภาพจะมีความคมชัด สีและตำแหน่งของสีมีความชัดเจน แม้เราจะเคลื่อนย้าย ภาพจากการแปลงไฟล์ JPG เป็น Ai ก็จะไม่เสียรูปทรงและความละเอียดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

cover

Back to Top