การลงรับข้อสอบใน "ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารฯ"

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Somsak_Pratoomthong

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตสำเนาข้อสอบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับรายวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2541 และได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสำนักวิชาใหม่เพิ่มขึ้น ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีสำนักวิชาจำนวน 14 สำนักวิชา 4 วิทยาลัย และมีรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษากว่า 950 รายวิชา

         ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้นำระบบการขอใช้บริการงานผลิตเอกสาร เข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง ไฟล์เอกสารและข้อสอบจากผู้ใช้บริการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่การทำงาน มีความถูกต้อง ปลอดภัย ลดปัญหาของการทำงานโดยใช้กระดาษ และยังใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

cover

Back to Top