คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:16 by Somsak_Pratoomthong

คำถาม : เข้าระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารฯ  ไม่ได้ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาที่ Server ศูนย์บริการการศึกษา หรือ Server ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สามารถเข้าระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลางได้ ที่สำคัญ Browser ที่รองรับได้ดีสำหรับระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ต้องเป็น Browser GoogleChrome


คำถาม : คณบดีไม่ได้ลงนามในแบบสำรวจข้อสอบ จะส่งมาผลิตได้หรือไม่
คำตอบ : ให้ผู้ที่มีอำนาจรองจากคณบดี เช่น รองคณบดี หรือผู้ประสานงานหลักสูตร ลงนามแทนได้ หรือทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ระบุเหตุผลที่คณบดีไม่สามารถลงนามได้


คำถาม : กรณีไม่สามารถส่งข้อสอบได้ทันตามกำหนดเวลาที่ศูนย์บรรณสารฯ กำหนด จะสามารถส่งข้อสอบมาผลิตได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถส่งข้อสอบมาผลิตได้ แต่จำเป็นต้องส่งข้อสอบมาก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 1 วันที่มีการจัดสอบในตารางที่ศูนย์บริการการศึกษากำหนดในการสอบ


 

 

Back to Top