ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:31 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

flowchart2

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

 

ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

001

 

002

 

023

 

003

 

 

ขันตอนการเปิดการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

005

 

006

 

007

 

008009010

 

011012013

 

014014015

 

016017018

 

019020

 

021

 

022

 

ขันตอนการปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

off1

off2


 

Back to Top