ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 05/25/2022 - 16:08 by Benja_Puripongsatorn

     ชื่อ-สกุล         : นายเบญจา  ภูริพงศธร

     ตำแหน่ง        : นายช่างเทคนิค

     สังกัด            :  บริการโสตทัศนูปกรณ์

     ฝ่าย               : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

    เบอร์โทรศัพท์ : 082-9719896, 075-476421, 075-673314

    E-mail           : psupphac@wu.ac.th

Back to Top