คู่มือการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on Tue, 04/26/2022 - 10:42 by Patcharin_Pawikanon

ปก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    มุ่งพัฒนาบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีทรัพยากรสารสนเทศ มีสื่อการศึกษา และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม มีทักษะและประสบการณ์ ทำให้เกิดความมั่นใจก่อนการปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

Back to Top