การเสนอเอกสารผู้บริหารผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:20 by Patcharin_Pawikanon

         การเสนอเอกสารผู้บริหารผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  คือการเสนอเอกสารผู้บริหารที่ผ่านการดำเนินการชั้นต้นเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบและลงชื่อ โดยดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งเอกสาร

cover

Back to Top