ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Thoranid_Harnchai

ผังงาน (Flow Chart)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะผู้บริหารมอบหมายภาระงาน งานประจำและงาน OKRs

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ 

การมอบหมายงาน

มอบหมายภาระงาน OKRs ให้กับบุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตาม OKRs ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  โดย OKRs ที่ได้รับจะครอบคลุมงานทั้งหมดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประชุมหัวหน้างานในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

ประชุมหัวหน้างานในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง OKRs และถ่ายทอดทำความเข้าใจกับบุคลากรในงานและการมอบหมายงานตามภารกิจที่ได้รับ

บันทึกข้อตกลงร่วมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรบันทึกข้อตกลงร่วม Job Agreement ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานประจำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ JOB 1 และกรณีงานประจำที่ต้องปฏิบัติไม่พอเพียงสามารถนำ OKRs ที่ได้รับมาเป็น JOB 2  ได้ กรณีที่งานประจำมีภาระงานตรงกับ OKRs ที่ได้รับสามารถนำ OKRs ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายมาเป็นงานประจำได้และทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน OKRs ของศูนย์บรรณสาร ฯ  อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 OKRs 

จัดทำ JOB AGREEMENT 

ตรวจสอบ JOB AGREEMENT

  •  หัวหน้างานตรวจสอบ JOB AGREEMENT

  •  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ JOB AGREEMENT

ผู้อำนวยการอนุมัติ JOB AGREEMENT

บุคลากรปฏิบัติงานตาม JOB AGREEMENT และบันทึกภาระงานประจำ

บุคลากรทุกคนต้องบันทึกการทำงานรายวัน การบันทึกภาระงานเป็นหน้าที่และเป็นคะแนนในการประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามการบันทึกภาระงานประจําวันของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

1.การเข้าสู่ระบบเปิดเบราวเซอร์แล้วกรอก URL http://e-jpas.wu.ac.th จะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (1)

2.เลือกบันทึกประจำวัน (2)

3.เลือกหัวหน้าฝ่าย (3) คลิกเข้าสู่ระบบ

4.เลือกติดตามบันทึกประจำวันรายบุคคล (4)

5.เลือกติดตามบันทึกงานรายบุคคลสามารถเลือกตามได้ตามภาระงาน (5) ปฏิทินประจำวัน (6) ตามรายละเอียด (7)

6. เลือกติดตามผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อภาระงาน

 7.เลือกติดตามผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อปฏิทินงานประจำวัน

 7.เลือกติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียด สามารถดูผลการทำงานตามวันที่ต้องการได้ โดยคลิกเลือกที่ปฏิทิน (8) และคลิกเลือกที่แสดงข้อมูล (9)

8.ระบบจะแสดงผลตามวันและระยะเวลาที่ต้องการนอกจากนี้ยังสามารถ Export ผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นไฟล์ PDF ให้สามารถตรวจสอบได้

9.เอกสารที่ได้จากการ Export จากระบบ

10.จบการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top