คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Thoranid_Harnchai

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : OKR คืออะไร

คำตอบ : OKR คือ Objective and Key Results คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล การวัดผลด้วย OKR จะต้องมีกรอบเวลาที่แน่ชัด และสามารถประเมินผลได้ การตั้งเป้าหมายของ OKR ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งเป้าหมายต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อเป็นความท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และที่สำคัญต้องไม่ยากจนพนักงานรู้สึกท้อถอยตั้งแต่แรกเริ่ม OKR คือการสร้างการรับรู้ถึงภารกิจที่ชัดเจน เมื่อทุกคนได้รับรู้และได้รับผิดชอบในแต่ละส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะเป็นพลังที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและก้าวไกลได้ดียิ่งขึ้น

________________________________________________________________________________________________

คำถาม : JOB 2 คือ

คำตอบ : งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือการนำเอางาน OKR มาเป็นงานประจำในกรณีภาระงานประจำไม่เพียงพอ

_______________________________________________________________________________________________

 

Back to Top