คู่มือผู้เขียน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:45 by Thoranid_Harnchai

      ชื่อ-สกุล : นายธรณิศ หาญใจ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา 

     สังกัด : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

     ฝ่าย :  ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

     เบอร์โทรศัพท์ : 075-673307

     email : Hthorani@wu.ac.th

Back to Top