เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:31 by Thoranid_Harnchai

เงื่อนไขของการมอบหมายภาระงาน

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการทำงานและการมอบหมายภาระงาน

2. ระบุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

3. ระบุผลงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้อสังเกต

1. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายต้องเหมาะสมกับปริมาณของการทำงาน

2. ขอบเขตของงานที่ชัดเจน เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานและพัฒนาบุคลากร

3.การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นภาระงานที่เปิดรับงานใหม่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงร่วมที่ได้ตกลงไว้

ข้อควรระวัง

1. เงื่อนไขความไม่สำเร็จของงานอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมได้

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อความสำเร็จของงานตามข้อตกลงร่วม

3. ควรเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน

 

Back to Top