เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Rochana_Madla

เงื่อนไข

          บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจัดระบบสารสนเทศด้วยระบบ L.C. และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib                                                                        

ข้อสังเกต

สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอภินันทนาการมีข้อสังเกตและข้อควรระวัง ดังนี้

  1. รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pdf
  2. URL_ ของหนังสิออิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่ถาวรขึ้นอยู่กับสถานะของเว็บและเจ้าของผลงาน
  3. ต้องเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ทั้งเล่ม

ข้อควรระวัง

  1. URL ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็น HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
  2. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย
Back to Top