ภาคผนวก

Posted on Sat, 09/04/2021 - 14:32 by Suwat_Kertmanee

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป สิทธิการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕    https://drive.google.com/file/d/1m47-i0BbpNH54WSEReGHgrcMO0NsH7we/view?usp=sharing

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหาย การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕   https://drive.google.com/file/d/14U3pc9GV8IjAoBRLefTFJDlrktZUHVMJ/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top