ผังงานการดำเนินการสร้าง Catrgory และ Tag Cloud

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:27 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

รวม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

1. เข้าเว็บ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตร รายละเอียดการดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรเข้าดูได้ที่ ผังงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

1.1

2. เข้าโปรแกรม Walai AutoLib เลือกเมนู Authority ConTrol เลือกเมนู Manage Category เพื่อสร้าง Category รายละเอียดการดำเนินการสร้าง Category เข้าดูได้ที่ ผังงานการสร้าง Category

1.2.1

3. เปิดเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อติด Tag Cloud รายละเอียดการติด Tag Cloud เข้าดูได้ที่ ผังงานการติด Tag Cloud     

1.3

Back to Top