ผังงานการติด Tag Cloud

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:34 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการติด Tag Cloud

 

tag1

 

ขั้นตอนการติด Tag Cloud

1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ

n9


2. Log in เข้าระบบที่เมนู Member 

n10


3. เลือกเมนู Home เพื่อกลับมาที่หน้าจอหลัก 

n11


4. เลือก Browsing category เลือก View All 

n12


5. เลือกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายวิชาที่เรียน

n13


6. เลือกรายวิชา 

n14


7. เลือกหัวเรื่องเพื่อดูรายการหนังสือในแต่ละหัวเรื่อง

n15


8. เลือกชื่อหนังสือเพื่อใส่ Tag คือรหัสรายวิชา และเลือก Add

n16


9. จบการทำงานขั้นตอนการติด Tag Cloud  

 

Back to Top